Kat Idantifikasyon Patisipan nan AmeriHealth Caritas Florida ou a

Chak patisipan nan AmeriHealth Caritas Florida ap resevwa yon kat idantifikasyon patisipan nan AmeriHealth Caritas Florida. Kat sa a montre ou se yon manm AmeriHealth Caritas Florida. Ou dwe genyen li sou ou toutan. Ou gen dwa bezwen montre kat idantifikasyon AmeriHealth Caritas Florida ou a ak kat dore Medicaid ou a:

  • Bay founisè yo lè w ap resevwa swen sante.
  • Si w ale lopital.
  • Nan famasi.

Si w pèdi kat idantifikasyon patisipan nan AmeriHealth Caritas Florida ou, rele Sèvis pou Patisipan nan AmeriHealth Caritas Florida yo nan 1-855-355-9800. N ap voye yon lòt kat pa lapòs pou ou touswit.

New Member ID card - front
New Member ID card - back