Patisipan yo

AmeriHealth Caritas Florida kontan dèske ou se yon manm. Manm yo ta dwe genyen yon plan sante ki fasil pou yo itilize e pou yo konprann.

Meni ki agoch la genyen kèk enfòmasyon ki enpòtan pou manm yo. Tanpri gade seksyon yo pou jwenn enfòmasyon ou bezwen yo. E si w pa jwenn sa ou bezwen? Ki sa pou w fè si w gen kesyon? Rele ekip sèvis pou manm AmeriHealth Caritas Florida yo 24 sou 24, 7 jou sou 7, nan: 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Men kèk lòt lyen k ap pèmèt ou jwenn enfòmasyon ki enpòtan pou manm yo:

Pòtay manm yo

Jwenn tout sa ou bezwen sou pòtay manm yo grasa tout karakteristik li ofri w yo.

Ale sou pòtay manm yo.

Pòtay manm yo kapab sèvi w anpil diferan fason. Pòtay manm yo genyen plizyè karakteristik ou ka itilize. Enskri nan pwogram sante, suiv demann ranbousman w yo ak plis bagay toujou. Si w bezwen ed, ou kapab rele ekip sèvis pou manm AmeriHealth Caritas Florida yo 24 sou 24, 7 jou sou 7, nan 1-833-355-9800 (TTY 1-833-358-5856).

Epitou, manm yo ka konte sou AmeriHealth Caritas Florida pou ofri yo diferan kalite pwogram k ap ede yo rete an sante. Itilize seksyon navigasyon ki sou bò goch la pou jwenn sa ou bezwen. Si w bezwen èd oswa si w gen kesyon, rele ekip sèvis pou manm AmeriHealth Caritas Florida yo nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).