Renouvle

Sonje pou renouvle! Kenbe prestasyon AmeriHealth Caritas Florida w yo

Calendar Icon

Egzamen kalifikasyon ki fèt chak ane

Yon fwa chak ane, Depatman Timoun ak Fanmi an (Department of Children and Families) gendwa voye yon lèt ba w pou mande w enfòmasyon pou renouvle kalifikasyon w pou Medicaid. Sa ap pèmèt ou kenbe prestasyon Medicaid ou yo. Lè ou jwenn lèt renouvèlman an, se moman pou aji!

Reponn rapid pou kenbe prestasyon w yo!

  • Gen yon peryòd limite pou ranpli e pou voye enfòmasyon w yo bay Depatman Timoun ak Fanmi an.
  • Si w pa voye yo nan delè yo ba w la, ou menm ak/oswa pitit ou yo te ka pèdi asirans Medicaid ou.

Ou gen anpil enpòtans pou nou!

Èske kowòdone w yo kòrèk?

Asire w Department of Children and Families (DCF) ka kontakte w lè moman pou renouvle plan sante w rive. Konekte sou kont MyACCESS ou sou sitwèb DCF la oswa rele DCF nan 1-866-762-2237 (TTY 1-800-955-8771), lendi pou vandredi, 8:00 nan maten rive 5:30 nan aprèmidi.

Nou vle ede w amelyore sante w, rete an sante epi kontinye benefisye prestasyon AmeriHealth Caritas Florida w yo. Si w gen kesyon, tanpri kontakte Depatman Timoun ak Fanmi an nan 1-866-762-2237. Epitou, ou ka gen posiblite tcheke kalifikasyon w yo oswa renouvle yo sou Entènèt. Tanpri ale sou www.myflorida.com/accessflorida pou jwenn plis enfòmasyon.