Rapèl Medikaman

Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (U.S. Food and Drug Administation oswa FDA) kontwolè rapèl dwòg ak alèt sekirite. Anba a se yon lis dwòg ki ta ka konsène ou.

Rele Sèvis Manm lan nan 1-855-355-9800 oswa pale avèk doktè ou pou w jwenn plis enfòmasyon.

2018

17 jiyè 2018 Prinston Pharmaceutical Inc. pibliye yon Rapèl Volontè Medikaman atravè tout Peyi a pou Valsartan ak Tablèt HCTZ Valsartan poutèt yo Dekouvri yon ti Kantite Salte yo pa t atann, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) nan Pwodui yo

Selon anons Prinston Pharmaceutical Inc., ki te pibliye sou sit FDA, “Nan moman an, Prinston pa gen okenn prèv ki montre NDMA te koze ankenn pasyan ditò poutèt yo te pran medikaman yo raple a. A dat, Prinston Pharmaceutical Inc. pa te resevwa okenn rapò sou evènman negatif ki gen rapò ak rapèl sa a.”

Pwodwi sa yo se pou tretman tansyon ki twò wo.

Konsomatè ak pasyan yo ta dwe kontakte famasyen oswa doktè yo, ki kapab konseye yo sou tretman altènatif anvan yo pote medikaman yo tounen. Pasyan k ap pran valsartan ta dwe kontinye pran medikaman an, paske risk pou sante pasyan an ka vin pi grav si pasyan an sispann pran medikaman an san li pa gen lòt tretman pou l suiv.

2 mas 2018 — Zinbryta®
Biogen® ak AbbVie anonse yon retrè volontè Zinbryta (daclizumab), yon medikaman pou esklewoz an plak (MS), soti nan mache mondyal la. Li site enkyetid sou chanjman nan pwofil benefis/risk dwòg la.

Pasyan k ap pran Zinbryta pa ta dwe sispann pran medikaman sa a, toutotan yo pa pale ak doktè yo, e yo ta dwe kontakte doktè yo epi diskite lòt opsyon ki genyen apa Zinbryta.


2017

10 out 2017 — Rapèl volontè nan tout peyi a pou tout pwodui likid Pharmatech LLC fabrike e ke Laboratwa Leader® Brand, Major® Pharmaceuticals, ak Rugby® distribye, poutèt gen risk pou pwodui a kontamine

Pwodwi sa yo ke yo raple yo, yo te distribye yo toupatou nan nasyon an bay etablisman vant an gwo e an detay, tankou paregzanp lopital ak famasi. Pa mezi prekosyon, baze sou lòt enfòmasyon Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA) te resevwa, twa konpayi distribisyon yo ap raple tout pwodui ki poko ekspire e ki se pwodui likid ki soti nan men PharmaTech LLC.

8 jen 2017 — Opana® ER
Apre bon jan konsiderasyon ak konsiltasyon avèk FDA, apre FDA te mande yon retrè nan mwa jen 2017, konpayi an deside pou li retire Opana ER an tout volonte sou mache a.