Pwogram

Pwogram sa yo ka ede w jwenn plis enfòmasyon sou kondisyon sante w. Yo ka ede w jere kondisyon sante w. Yo ka ede w amelyore kalite lavi w. Si w gen youn nan kondisyon sante ki mansyone yo, ou ka enskri nan youn nan pwogram espesyal nou yo.


Jwenn rekonpans lè ou atenn objektif ou yo nan domèn sante. Nou vle w jwenn pi bon swen sante ki genyen. Nou pral ankouraje w atenn objektif ou yo. Pwogram konpòtman ki bon pou lasante nou yo ka ede w.


Jwenn plis pwogram ki la pou amelyore sante w e pou ede w rete an sante.