Benefis

Manm AmeriHealth Caritas Floridayo benefisye anpil prestasyon ak sèvis swen sante. Kèk nan prestasyon sa yo se prestasyon pou swen medikal, prestasyon pou medikaman ak prestasyon pou swen vizyon. Mete sou sa, ou ka benefisye sèvis sante konpòtmantal.

Jwenn plis enfòmasyon sou prestasyon ou ka benefisye yo:

Si w gen kesyon sou prestasyon w yo, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan nimewo gratis 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856)