Jwenn yon doktè, yon medikaman, yon famasi oswa yon sèvis transpò

Li enpòtan pou w jwenn bon pwofesyonèl oswa bon etablisman sante a. Sa ka ede w jwenn swen ou bezwen yo. Genyen diferan kalite pwofesyonèl ak etablisman sante ki ka satisfè bezwen w yo. AmeriHealth Caritas Florida genyen yon rezo pwofesyonèl ak etablisman sante k ap travay di pou ba w swen ou bezwen yo. Men kèk zouti k ap ede w jwenn yon pwofesyonèl oswa yon etablisman sante.

Lis pwofesyonèl ak etablisman sante ou ka enprime

 • Lis pwofesyonèl ak etablisman sante esansyèl (PDF)
  Pwofesyonèl ak etablisman sante esansyèl yo se plan pou etdiyan nan lekòl medsin Florid, sant swen entansif perinatal rejyonal (RPICCs), lopital pou timoun ki bezwen swen espesyalize, pwofesyonèl ak etablisman sante k ap sèvi timoun ki gen bezwen medikal ki konplèks, ak lopital ki espesyalize nan tretman kansè, jan Eta a detèmine sa.

Ou bezwen èd?

Si w bezwen èd pou sèvi ak zouti pou chèche pwofesyonèl ak etablisman sante a, AmeriHealth Caritas Florida ka ede w. Nou ka ba w plis enfòmasyon sou nenpòt pwofesyonèl oswa etablisman sante tou. Si w bezwen konnen enfòmasyon sa yo sou yon doktè, mande nou sa:

 • Edikasyon
 • Etid nan lekòl medsin
 • Ras oswa gwoup etnik
 • Sèvis kabinè a bay pou moun ki pale lòt lang

Nou mete done ki nan lis pwofesyonèl ak etablisman sante sou Entènèt la ajou chak jou, lendi rive vandredi. Si w bezwen plis èd, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan nimewo gratis 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Fizyoterapet, ègoterapet, òtofonis oswa inaloterapet ki espesyalize nan pedyatri

Si w bezwen èd pou jwenn yon fizyoterapet, yon ègoterapet, yon òtofonis oswa yon inaloterapet ki espesyalize nan pedyatri, nou ka ede w.

Transpò

Transpò ijans

Pou transpò ki pa ijan, rele 911.

Transpò ki pa ijan

Pou transpòt ki pa ijan yo, rele konpayi transpò nou angaje a nan 1-855-371-3968. Se pou w konnen konpayi transpò nou angaje a gendwa itilize sèvis kote plizyè moun pataje menm machin nan, tankou Lyft oswa Uber, pou satisfè bezwen w yo nan domèn transpò. Si w gen kesyon, rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Jere transpò w sou Entènèt

Kounye a, ou ka jere transpò w pi fasil: MTM Link!

1. Ale sou https://mtm.mtmlink.net apati nenpòt nan navigatè Entènèt ki vin annapre yo sou òdinatè w oswa sou aparèy mobil ou:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox

2. Enskri ak yon adrès imèl.
3. Konekte epi kòmanse!

Fòmilè medikaman