Telehealth

Ki sa telemedsin ye?

Distansyasyon sosyal pa vle di distansyasyon ak pwofesyonèl sante w!  Ou ka gen posiblite kominike ak yon pwofesyonèl sante jeneral oswa sante konpòtmantal san w pa kite sekirite ak konfò lakay ou pa mwayen yon randevou telemedsin. 

Telemedsin vle di ou ka konekte ak yon pwofesyonèl sante san ou pa ale nan biwo li*. Mande pwofesyonèl sante si w ka:

 • Gen yon konvèsasyon videyo ak pwofesyonèl sante w la atravè yon òdinatè, yon tablèt oswa yon smatfòn.
 • Voye pwofesyonèl sante w mesaj tèks sou yon pòtay sekirize sou Entènèt.
 • Pale ak pwofesyonèl sante w nan telefòn.

*Gen kèk pwofesyonèl sante ki pa bay sèvis sa yo.

Ki teknoloji mwen bezwen pou yon randevou telemedsin?

Pou yon randevou videyo ak pwofesyonèl sante w, w ap bezwen yon òdinatè, yon tablèt oswa yon smatfòn ki gen yon kamera e ki konekte ak Entènèt. Genyen kèk sèvis ou ka jwenn nan men pwofesyonèl sante w pa mwayen yon koutfil.

Ou pa gen smatfòn?  Antanke manm AmeriHealth Caritas Florida member (si w kalifye), ou ka resevwa yon smatfòn* san ou pa peye pou sa pou itilize sèvis telemedsin.  Avantaj sa a mache avèk yon kantite done Entènèt ak minit ou resevwa chak mwa, yon kantite mesaj tèks ki pa limite, ak apèl telefòn gratis lè w ap rele ekip sèvis pou manm AmeriHealth Caritas Florida yo. Pou jwenn plis enfòmasyon e pou aplike pou yon smatfòn, kontakte patnè nou, SafeLink, nan 1-877-631-2550, epi mansyone kòd pwomosyon AMERIHEALTH.

*Limit la se youn pou chak fwaye, epi moun nan dwe gen omwen 18 an pou l kalifye.

Sèvis telemedsin MDLIVE®

Apati 1ye jen 2022, AmeriHealth Caritas Florida ap peye pou randevou telemedsin avèk MDLIVE san sa pa koute anyen pou manm yo. Doktè MDLIVE yo te resevwa yon fòmasyon pou vizit vityèl yo e yo ka ede w 24/7/365 pou plis pase 80 pwoblèm sante ki pa twò grav, tankou:

 • Alèji. 
 • Sentòm rim. 
 • Lafyèv. 
 • Grip. 
 • Maloje. 
 • Iritasyon sou po a. 
 • Pwoblèm respirasyon. 
 • Enfeksyon sinis. 
 • Malgòj. 
 • Enfeksyon kanal pipi a (pou fi ki gen 18 lane oswa plis). 
 • Ak plis bagay.

Ou ka jwenn èd ou bezwen an san w pa bezwen soti.

Genyen anpil fason ou ka enskri pou MDLIVE® oswa kominike ak yon pwofesyonèl sante MDLIVE:

 • Telechaje aplikasyon MDLIVE la nan boutik Google Play™ oswa nan Apple App Store®. 
 • Ale sou www.mdlive.com/acfl. 
 • Rele nan 1-877-601-0641. 
 • Voye tèks ACFL nan nimewo 635483.* 

*Ou ka gen pou peye sa operatè telefòn mobil ou mande pou voye mesaj oswa pou itilize done sou Entènèt.

Eseye suiv ti konsèy sa yo pou pi byen pwofite sesyon telemedsin ou.

Se pou w pare. Jwenn yon kote ki prive e ki trankil, epi mande lòt moun pa deranje w.

Teste ekipman w anvan sesyon an kòmanse pou asire w koneksyon an bon. Èske ou ta pito mete yon kas nan zòrèy ou?

Prepare nenpòt kesyon ou genyen, reflechi sou sentòm ou ta renmen l konnen ou genyen, epi pran yon plim ak yon papye pou ekri rekòmandasyon pwofesyonèl sante w la.