Medikaman Sikotwòp pou Timoun

Si ou se paran oswa gadyen yon timoun ki bezwen medikaman sikotwòp, gen kèk bagay ou dwe fè:

Ou ka mennen fòm lan nan famasi an avèk ou. Oubyen ou kapab mande pwofesyonèl sante ou faske li oswa eskane li bay famasi an. Sonje byen, famasi an p ap remèt medikaman an ba ou san ou pa gen fòm sa a.

Si ou bezwen èd oswa ou gen kesyon, ou ka rele Sèvis Manm lan nan 1-855-355-9800.

Enfòmasyon sou asirans lan se yon rezime tou kout; se pa yon deskripsyon konplè asirans lan. Pou plis enfòmasyon, kontakte Sèvis Manm lan nan 1-855-355-9800.

Gen dwa gen limit, kopeman, ak restriksyon ki aplike.

Asirans lan, fòm yo, rezo famasi an, prim ak/oswa ko-peman/ko-asirans ka chanje.