Dwa ak avi legal

Nou gen anpil sousi pou manm nou yo. Manm AmeriHealth Caritas Florida yo genyen kèk dwa ak responsablite. Li enpòtan pou yo trete manm nou yo avèk atansyon, respè ak diyite.

Si w gen kesyon, ou kapab rele ekip sèvis pou manm yo 24 sou 24, 7 jou sou 7, nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).