Enfòmasyon pou Ou

Twous tès COVID-19 a domisil

Se Ajans pour Administrasyon Swen Sante a (AHCA) ki mande nou pataje enfòmasyon sa yo avè w.

  • Manm yo dwe gen yon preskripsyon pou yo jwenn yon twous tès COVID-19 a domisil ki kalifye.
  • Pwofesyonèl swen prensipal la oswa yon famasyen ka ekri preskripsyon an.
  • Twous tès ki kalifye yo se sila ki vini sou fòm yon bwat ki gen yon sèl oswa de tès sèlman.
  • Plan an peye pou yon maksimòm kat tès chak mwa pou chak manm.
  • Manm yo tès yo san yo pa peye anyen.
  • Manm yo dwe pote yon preskripsyon ansanm ak kat idantifikasyon yo antanke manm AmeriHealth Caritas Florida nan famasi a.
  • Se famasi ki fè pati rezo a sèlman ki gen dwa pou distribye tès yo.
  • Plan an pa p ranbouse okenn acha yon manm fè ak pwòp lajan pa l pou yon tès.

Si w gen nenpòt kesyon sou enfòmasyon manm, rele Sèvis Manm AmeriHealth Caritas Florida lan nan 1-855-355-9800.