Enfòmasyon sou move tan

Pou manm nou yo ki afekte akoz yon siklòn oswa yon tanpèt twopikal, nou la pou ede nou rete okouran sa k ap pase. Nou ofri w kèk resous pou ede w mete sou pye yon plan, pou ede w prepare yon seri bagay w ap bezwen pou fè fas ak move tan an, ak plis bagay ankò. Katalòg pwodui sante ak byennèt san preskripsyon nou an ofri yon seri founiti, tankou yon bwat preparasyon pou siklòn ak pil, pou ede w prepare. Kòb ou ka resevwa pou pwodui yo vann san preskripsyon se $25 pa mwa pou fwaye a.

Pou kontakte AmeriHealth Caritas Florida nan ka ijans akoz move tan, rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Siklòn Idalia 2023

Siklòn Nicole 2022:

Siklòn Ian 2022

Lòt sitwèb sa yo kapab ede w anvan oswa pandan yon ka ijans ki parèt akoz move tan: